TESA Tech Update: Thursday 24 March 2022

02:00 PM to 03:30 PM (Thailand, UTC +7:00) on Microsoft Team

TESA Tech Update

หัวข้อ: การประยุกต์ใช้ระบบ Hardware In the Loop สำหรับออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า 
24 มี.ค. 2022 เวลา 14.00-15.30 น.

TESA Tech Update เป็นกิจกรรมของสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ที่มุ่งเป้าพัฒนากำลังคนด้านนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว IoT และระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม   กิจกรรมนี้เป็นช่องทางของ TESA ที่เปิดให้นักพัฒนา อาจารย์ นักศึกษา สามารถเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้ เพื่อให้เข้าใจถึงเทรนด์สำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับหน่วยประมวลผลสมัยใหม่  

การพัฒนาซอฟต์แวร์ยานยนต์ (automotive software) สำหรับระบบควบคุมที่นำมาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้านั้น ความปลอดภัยของของผู้ขับขี่ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากซอฟต์แวร์ยานยนต์เป็นศูนย์รวมสำหรับระบบควบคุมต่างๆ ในรถยนต์ไฟฟ้า เช่น ควบคุมระบบขับเคลื่อน ระบบจัดเก็บพลังงาน การจัดการพลังงาน ระบบประจุไฟฟ้า ระบบเบรค และ พวงมาลัย หรือ การทรงตัวของรถยนต์ไฟฟ้า (Vehicle Dynamics) เป็นต้น  การทำงานผิดพลาดของซอฟต์แวร์ยานยนต์นั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเกิดอันตรายได้ ซึ่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ยานยนต์ให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยนั้น ขั้นตอนการทดสอบในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ยานยนต์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  หนึ่งในระบบที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ยานยนต์โดยใช้เทคนิค Model-based Design ร่วมกับการใช้ระบบ Hardware In the Loop (HIL) สำหรับจำลองเหตุการณ์ต่างๆ (Scenario) ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำมาทดสอบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของกล่องควบคุม (Electronic Control Unit, ECU)

การบรรยายครั้งนี้จะกล่าวถึง ภาพรวมของขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และแนะนำระบบ Hardware In the loop เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่ภายในระบบ รวมถึงยกตัวอย่างของระบบ Hardware In The Loop ที่ใช้ในการพัฒนาและออกแบบรถยนต์ไฟฟ้า ข้อดีและข้อเสียของระบบ Hardware In The Loop เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
https://bit.ly/3icrYXQ